DOMOWY KOŚCIÓŁ DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

 rys historyczny do czasu utworzenia diecezji rzeszowskiej

 

         Historia Ruchu Domowy Kościół Diecezji Rzeszowskiej rozpoczęła się, kiedy   Rzeszów należał jeszcze do diecezji przemyskiej. W roku 1982 ks. Stanisław Nawrocki  –proboszcz parafii w Lesku widząc jak dobrą rolę pełnią w parafii założone rok wcześniej kręgi rodzin, zaproponował zorganizowanie oazowych rekolekcji wakacyjnych w Lesku. W czasie wakacji odbyły się trzy turnusy pierwszych w diecezji przemyskiej rekolekcji oazowych dla rodzin. Ich moderatorami byli w kolejności: 1 turnus – ks. Stanisław Czenczek, 2 turnus – ks. Jan Koc, 3 turnus – ks. January Horwath.

W trzecim turnusie, gdzie parami animatorskimi byli: Genowefa i Stanisław Tomasowie z Przemyśla, oraz Maryla i Piotr Leszczyńscy z Wrocławia, wśród 20 osób dorosłych – 7 małżeństw i 6 „połówek”, uczestnikami byli Irena i Zygmunt Decowie z czwórką dzieci z parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Rzeszowie. Na zakończenie rekolekcji nie zadeklarowali oni chęci i gotowości trwania w Ruchu   i utworzenia kręgu w Rzeszowie. Dopiero na dniu wspólnoty 18/19 września 82 w Lesku po zachętach i namowach moderatora diecezjalnego Ruchu ks. Stanisława Czenczka obiecali, że porozmawiają o tym ze swoim proboszczem. Dodatkową zachętą dla nich było świadectwo Leokadii i Józefa Popków ze Stalowej Woli, którzy w październiku 82 utworzyli w swojej parafii krąg rodzin.

Po akceptacji ks. Proboszcza i wielu rozmowach z wikariuszem ks. Janem Ozgą –4 stycznia 83  odbyło się pierwsze spotkanie, pierwszego kręgu rodzin w Rzeszowie. Spotkali się wtedy: gospodarze  -Irena i Zygmunt Decowie, Anna i Jerzy Szczepaniakowie, Anna i Czesław Buczakowie, Czesław Rzuciło wraz z ks. Janem Ozgą –opiekunem duchowym powstającego kręgu. Na tym spotkaniu Irena i Zygmunt podzielili się świadectwem z przeżytych rekolekcji wakacyjnych i na tyle  na ile umieli wyjaśnili co to są kręgi rodzin i na czym polega ich praca.

W dniach od 29.01. do 01.02.83  I.Z. Decowie wzięli udział w rekolekcjach ORAR  1st. w Częstochowie. Po powrocie mając już więcej informacji o Ruchu i metodach pracy kręgu, razem z ks. opiekunem prowadzili następne spotkania, zachęcając kolejne małżeństwa do włączenia  się do pracy i formacji w Ruchu.

W dniach 21/22. 05. 1983 w Krościenku odbywała się Centralna Oaza Matka Wzięły w niej udział po raz pierwszy rodziny z Rzeszowa.
      Na mszy św. kończącej rok pracy –11.07.83. obecnych było 7 małżeństw i 3 „połówki”. Utworzono z nich dwa kręgi.

W czasie wakacji 83 odbyły się kolejne rekolekcje oazowe rodzin w Ustrzykach Dolnych. Ich uczestnikami były dalsze rodziny z Rzeszowa i okolic. Diecezjalne podsumowanie wakacji – pielgrzymka po oazowa odbyły się w parafii NSJ w Rzeszowie.

Po przyłączeniu kolejnych małżeństw  i po podziale powstaje 20 września 83 w parafii NSJ w Rzeszowie trzeci krąg. Do jednego z nich należeli: Irena i Zygmunt Decowie, Anna i Władysław Stańkowie, Daniela i Zygmunt Jańcowie, Anna i Stanisław Chorzępowie, Bogusława i Kazimierz  Marcinkowie. Krąg drugi to: Barbara i Wiesław Walatowie, Anna i Jerzy Szczepaniakowie, Anna i Czesław Buczakowie, Krystyna i Bolesław Szymczakowie, Zenon Ożóg. Do trzeciego kręgu należeli: Janina i Piotr Zielińscy, Barbara i Zbigniew Zygmuntowie, Anna i Jan Mulendowie, Maria i Józef Bartoszkowie, oraz Jolanta i Jeremi Kalkowscy. Kręgami tymi opiekował się ks. Jan Ozga. 

5 października 83 odbywa się pierwsze spotkanie kręgu w Sokołowie Młp, 10 października nowego kręgu w Boguchwale, a 03 listopada spotyka się krąg w parafii św. Judy Tadeusza  w Rzeszowie.

Na dniu wspólnoty 07/08 września 83 w Ustrzykach Dolnych powołano struktury Ruchu w Diecezji Przemyskiej. Pierwszą parą diecezjalną zostali Stanisława i Tadeusz Misińscy z Przemyśla. Powstały również rejony: przemyski, jarosławski, lesko-sanocki i rzeszowski. Do rejonu rzeszowskiego należało 6 w/w kręgów, parą rejonową zostali wybrani Irena i Zygmunt Decowie.

      W dniach 22 do 25 października 83 odbyły się w Wołkowyi, po raz pierwszy w diecezji przemyskiej rekolekcje formacyjne ORAR 1 i 2 st. prowadzili je: ks. Stanisław Czenczek, oraz Lusia z Wrocławia – 1st. i s. Jadwiga – 2st. Owocem tych rekolekcji był m.in. wyjazd I.Z. Deców na DWDD do Krakowa w dn. 05/06.11.83.

16 listopada 83 odbył się pierwszy krąg rejonowy w Rzeszowie, a 20 listopada – pierwszy krąg diecezjalny w Przemyślu.

      20 grudnia 83 u państwa Teresy i Andrzeja Klimków w Rzeszowie odbywa się pierwsze spotkanie nowego między parafialnego kręgu rodzin.

      21 stycznia 84 odbył się pierwszy opłatek Rejonu  Rzeszowskiego w parafii NSJ na którym  odegrano scenę zwiastowania NMP i narodzenia Jezusa. Te misteria jasełkowe odgrywane przez dorosłych stały się coroczną tradycją.

      W czasie wakacji 84 odbyły się kolejne wakacyjne rekolekcje dla rodzin w Lesku i  Ustrzykach Dolnych.

      W okresie Adwentu 84 w parafii NSJ w Rzeszowie kręgi rodzin zorganizowały 5-cio dniowe rekolekcje ewangelizacyjne Ad Christum Redemptorem z filmem „Jezus” Prowadził je ks. Stanisław Czenczek z Przemyśla. Rodziny oazowe przygotowywały te rekolekcje wspólnie z duszpasterzami parafii tak organizacyjnie jak i modlitewnie.

      W dniach 05/06 stycznia 85 wszystkie rodziny rzeszowskich kręgów rodzin spotkały się na drugim już opłatku w kościele NSJ w Rzeszowie. Spotkanie to najbardziej przeżywał i denerwował się Jurek Szczepaniak, który odpowiedzialny był za przygotowanie części słowno–muzycznej. Sympatię wszystkich zdobyła mała Asia Stańko, która pięknie wyrecytowała wierszyk „ Przy wigilijnym stole…”

      By prawidłowo formować się i innych, kilka par z Rzeszowa wyjechało 16/17. 02. do Krakowa na ORAR 2st. Powołanie do odpowiedzialności i jej nadprzyrodzony wymiar, powołanie do uczestnictwa w życiu Kościoła, obowiązki par animatorskich - to tematy o które bogatsi wróciliśmy do naszych wspólnot.

      Przez siedem wiosennych tygodni 85r (do Zesłania Ducha Św.) w rzeszowskiej parafii NSJ trwało Seminarium Odnowy w Duchu Św. Prowadzili je animatorzy z Lublina, opiekunem był ks. Jan Ozga. Organizatorami i uczestnikami były przede wszystkim osoby z kręgów DK z Rzeszowa i Leska.  

      Rekolekcje wakacyjne 1985 odbywały się w Ustrzykach Dolnych.

      Na Opłatkowym Diecezjalnym Dniu Wspólnoty 05/06 stycznia 86 zorganizowanym w parafii NSJ w Rzeszowie Stanisława i Tadeusz Misińscy przekazali, z uwagi na stan zdrowia Tadeusza, posługę pary diecezjalnej Genowefie i Stanisławowi Tomasom z Przemyśla.

Rodziny oazowe z Leska przygotowały misteria jasełkowe – Betlejem Polskie, z którymi występowali nie tylko w Lesku. Stały się one bardzo głośne –pisała o nich prasa lokalna, zainteresowały się nimi także służby bezpieczeństwa.

     W dniach 01/02.03.86 w Koninie trwała XI Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Po raz pierwszy wzięła w niej udział delegacja Kręgów Rodzin  z Rzeszowa. Tematem KKO było: Ewangelia Wyzwolenia – Wyzwolenie Ewangelizacji

      W dniach  01 – 05 maja 86 w Częstochowie odbyła się „sesja z Francuzami”. Dwie pary z END dzieliły się swoim byciem w ekipach, realizacją zobowiązań i poznawały życie naszych – polskich kręgów. W sesji wzięli udział I.Z.Decowie oraz ks. Jan Koc.

     Po rekolekcjach wakacyjnych 86, które odbywały się w Lesku i w Przemyślu na spotkaniu animatorów rejonu rzeszowskiego 07.09.86. dokonano podziału Rejonu Rzeszów, który liczył już 18 kręgów, na trzy rejony. Ustępująca para rejonowa Irena      

i Zygmunt Decowie przekazali posługę nowym parom: Romualdzie i Waldemarowi Sikorom, Ewie i Józefowi Bazanom, oraz Lucynie i Kazimierzowi Ćwikom. Nowe rejony liczyły po sześć kręgów. W diecezji przemyskiej są jeszcze rejony: przemyski - E.M.Wiśniewscy, jarosławski – M.T.Słowikowie, stalowowolski – L.J.Popkowie, leski – H.J.Mąkowie, krośnieński – C.K.Jarząbowie. Krąg Diecezjalny to: S.T.Misińscy, G.S.Tomasowie, E.J.Stankiewiczowie i R.T.Radochońscy z Przemyśla, H.A.Międlarowie z Jarosławia, oraz I.Z.Decowie z Rzeszowa. Moderatorem diecezjalnym Ruchu i zarazem opiekunem kręgów rodzin jest ks. Stanisław Czenczek. Moderatorem Krajowym Kręgów Rodzin jest ks. Patrias z Poznania, a delegatem KEP ds. Ruchu – ks.bp.Kazimierz Górny z Krakowa.   Zaplanowano wtedy na dzień 14. 09 spotkanie w parafii Św. Judy Tadeusza księży opiekunów kręgów. Szkoda, że te spotkania informacyjno-szkoleniowe nie stały się coroczną tradycją.

       21. 09. 86. z Matysówki wyruszyła piesza pielgrzymka kręgów rodzin rejonów rzeszowskich do sanktuarium MB Boreckiej. Pielgrzymka ta, przełożona w następnym roku na czerwiec stała się pielgrzymką dziękczynną za roczną pracę kręgów rzeszowskich. Po powstaniu diecezji rzeszowskiej stała się pielgrzymką diecezjalną, a po koronacji obrazu MB Łaskawej zmieniono trasę najpierw z Zalesia, a potem ze  Słociny do Chmielnika Rzeszowskiego.

       12 października  w Jarosławiu odbyło się Diecezjalne Spotkanie Animatorów. Poza sprawozdaniami z rejonów, zaplanowaniem pracy rocznej wiodącym tematem było : wiara, nawrócenie, ewangelizacja.

       Przed planowaną na przyszły 1987 rok wizytą papieża w Polsce kręgi rzeszowskie podejmują zobowiązania modlitwy w tej intencji – dziesiątek różańca w rodzinie, post. Kręgi rejonu NSJ ustalają mszę św. w pierwszą sobotę miesiąca jako wspólnotową.

       W dniach 21 do 23 listopada 86 zorganizowano pierwsze w diecezji przemyskiej rekolekcje ewangelizacyjne zerowego stopnia. Odbyły się one w Rzeszowie w parafii Św. Rodziny. Prowadził je ks. Andrzej Żydek ze zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny oraz Elżbieta Kozyra z diakonii stałej Ruchu.

        Na spotkaniu animatorów dn.13. 12. 86. podano stan kręgów w Rzeszowie– 22 kręgi w trzech rejonach.

        27. 02. 87. w Calsbergu w Niemczech zmarł ks. Franciszek Blachnicki-założyciel Ruchu Światło-Życie. Dowiedzieliśmy się o tym na rozpoczęciu XII KKO w Częstochowie, której tematem było: „Liturgia – źródło i szczyt”.

        W dniach 25-29 marca 87 w parafii NSJ w Rzeszowie została przeprowadzona ORAE . Prowadzącymi byli ks. Leszek Irek i Ola.

        Nowy rok pracy 1987/88 rozpoczynamy w Rzeszowie w trzech rejonach :

 

-Rejon Judy Tadeusza 6 kręgów                   - Judy Tadeusza-3

- Św. Rodziny-1

- Boguchwała-2

-Rejon Bożego Ciała 7 kręgów                      - Bożego Ciała-3

- Św.Józefa-1

- Podwyższenia Krzyża-1

- Sokołów-1

- Wysoka Głogowska-1

-Rejon NSJ  11 kręgów                                - NSJ-4

- Opatrzności Bożej-2

- Św.Michała -2

- Słocina-1

- Łańcut-2  

Poza tym w diecezji przemyskiej jest kręgów : w rejonie przemyskim 8, w leskim 4, w krośnieńskim 8, w jarosławskim 4 i w stalowowolskim 9. W sumie w diecezji jest 57 kręgów pracujących i kilka tworzących się. Duch apostolstwa działa – w dniach 09-13 grudnia 87 Irena i Zygmunt Decowie wraz z siostrą Jadwigą Skudro prowadzą ORAR  1 i 2 stopnia w Piotrkowie Trybunalskim. Od tej pory kolejne pary rzeszowskie posługują w Ruchu prowadząc różnego rodzaju rekolekcje tak w diecezji jak i w kraju.

      W pierwszą sobotę - 07 maja 88 z kościoła Św. Judy Tadeusza wyrusza do Niechobrza piesza pielgrzymka KWC. Wzięło w niej udział kilka osób z Domowego Kościoła. Pielgrzymka ta stała się tradycyjną. W kolejnych latach po przeniesieniu terminu na 1-szy Maja rozrosła się. W grupach wyruszających z parafii Św. Judy Tadeusza, Św. Rodziny, z Boguchwały, Czudca, Zgłobnia i innych parafii pielgrzymuje kilkaset dorosłych i młodzieży.

      Na zakończenie roku pracy 87/88 jest nas 67 kręgów w diecezji, w tym 26 w Rzeszowie.

      W wakacje 88 odbyła się  oaza 1 stopnia w Dukli. Charyzmat tego miejsca bardzo pozytywnie wpłynął na rozwój Ruchu i KWC w diecezji. Poza tym rekolekcje odbyły się: w Przemyślu 1 i 2 stopień, w Niechorzu 2 stopień oraz w Lesku 1 stopień.

      We wrześniu odbywał się w Lourdes we Francji Kongres Ruchu Equipes Notre Dame. Na to światowe spotkanie małżeństw zaproszono delegację Domowego Kościoła. Wśród innych znaleźli się tam Genowefa i Stanisław Tomasowie oraz Irena i Zygmunt Decowie z diec. przemyskiej. W statystykach END polski Domowy Kościół figurował na trzecim miejscu pod względem liczebności ekip po Francji i Brazylii.

      Na Dniu Wspólnoty Animatorów, który się odbył 05/06 listopada 88 u Ojców Kapucynów w Krośnie Genowefa i Stanisław Tomasowie przekazali posługę pary diecezjalnej Irenie i Zygmuntowi Decom z Rzeszowa. W diecezji było wtedy 68 kręgów pracujących i 13 nowopowstałych,  pracujących już w 9 rejonach – powstał rejon Tarnobrzeg obejmujący również Sarzynę, Dębę i Skopanie. W tej statystyce ujęto też krąg i drugi powstający w Sędziszowie Młp. (diec.tarnowska).

      W rekolekcjach wakacyjnych 89, które w naszej diecezji odbywały się w Krośnie 1 i 2 stopień, w Przemyślu 1 i 2 stopień, oraz w Dukli 1 stopień, wzięło udział 36 rodzin z rejonów rzeszowskich w tym 14 rodzin na 2 stopniu. Niektóre rodziny brały udział w rekolekcjach w innych diecezjach.

     02 września 89 rodziny Domowego Kościoła diecezji przemyskiej pielgrzymowały do katedry przemyskiej. Pielgrzymka ta stała się tradycyjną na rozpoczęcie roku pracy. Złożony na ręce Ordynariusza ks.bp. I. Tokarczuka dar –dwa ornaty, przeznaczony był dla Kościoła na wschodzie.

 Nowy rok pracy 89 rzeszowski Domowy Kościół rozpoczął w 5 rejonach:

 Św. Judy Tadeusza        - 8 kręgów + 2 powstające        T.B.Pałkowie

 Św. Rodziny                   - 5 kręgów + 1 powstający         -J.T.Furmanowie

 Św. Michał                     - 7 kręgów + 1 powstający         B.J.Gołubowiczowie

 NSJ                              - 7 kręgów                               - B.W.Walatowie

 Bożego Ciała                  - 5 kręgów                              - Z.E.Odojowie

 razem                            - 32 kręgi  + 4 powstające

W diecezji było wtedy 86 kręgów + 9 powstających w 13 rejonach. Rejony to:

Rzeszów               5 rejonów

Przemyśl               2 rejony

Jarosław               1 rejon

Łańcut                  1 rejon

Lesko                    1 rejon

Krosno                  1 rejon

Stalowa Wola         1 rejon

Tarnobrzeg           1 rejon

     Na podsumowaniu roku pracy w Wesołej k/Warszawy w dn. 15-17. 09. 89 przedstawiony został nowy Moderator Krajowy Domowego Kościoła ks. Stanisław Rabiej, oraz zapowiedziano wybór Pary Krajowej DK.  Parą tą zostali wybrani  Zofia i Eugeniusz Bednarzowie z Krakowa. Parą filialną filii krakowskiej byli Stanisław i Zofia Sendorkowie z Krakowa. Nowy krąg centralny wyraźnie opowiedział się za strukturami Ruchu Światło-Życie i od tej pory Ruch END  nie ujmuje nas w swoich statystykach jako członków END. Jest nas w Polsce 1519 kręgów + 123 powstające.

      27-29 kwietnia 90 w parafii NSJ odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne.  Niestety żadne z małżeństw biorących w nich udział nie włączyło się w prace kręgów.

      W dniach 21–26 kwietnia 90 odwiedziła Polskę para główna END – Mercedes i Alwaro Gomes Peres z Walencji w Hiszpanii wraz z opiekunem kręgu światowego O. Bernardem Olivie. 24 kwietnia spotkały się z nimi w Krakowie pary diecezjalne Polski południowej.

      Na podsumowaniu roku pracy w Wesołej k/Warszawy w dn.21-23. 09. 90 r. podano, że w Polsce jest w 230 rejonach 1540 kręgów + 88 powstających. Diecezja przemyska to 105 kręgów + 8 powstających w 15 rejonach. W Rzeszowie jest  w pięciu rejonach 35 kręgów + 5 powstających. Animatorami rejonów rzeszowskich są: B. J. Gołubowiczowie, T. B. Pałkowie, J. T. Furmanowi, Z. E. Odojowie, oraz A. W. Stańkowie, którzy wymienili B. W. Walatów.

      Na tym podsumowaniu ks. Franciszek Kołacz, proboszcz parafii Św. Józefa na Podgórzu w Krakowie i opiekun tamtejszych kręgów rodzin zaprosił wszystkie pary diecezjalne na weekend 12/13 stycznia 91 do swojej parafii, do „Kamieniołomu”. Spotkanie to dało początek corocznym spotkaniom opłatkowym par diecezjalnych i kręgu centralnego.

      02. 06.1991 przeżywaliśmy pobyt papieża Jana Pawła II w Rzeszowie w ramach Jego IV pielgrzymki do ojczyzny. Osoby z Domowego Kościoła aktywnie włączyły się w prace przygotowawcze, służby porządkowe, śpiewały w chórze itd. W dniach papieskiej pielgrzymki rodziny z Ukrainy nawiązały pierwszy kontakt z przemyską parą diecezjalną DK – rozmawiano o ewentualnym ich udziale w wakacyjnych rekolekcjach.

      Wakacyjne oazy w 1991 roku przeżywaliśmy w Przemyślu 1 i 2 stopień, w Dukli 1 stopień, oraz w nowym ośrodku w Iwoniczu 1 i 2 stopień. W trzecim turnusie na pierwszym stopniu oazy w Iwoniczu uczestnikami były cztery rodziny z diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie. Był to początek owocnych kontaktów Domowego Kościoła w Polsce z rodzinami ukraińskimi, oraz początek tworzenia się Domowego Kościoła na Ukrainie. Nawiązano również kontakt z Rosją. W dniach 18.10. – 03.11. ks. Jan Łojek wraz z G. J. Pisarikami z Rzeszowa wyjechali do Moskwy, by tam ewangelizować rodziny. Inicjatorem tego wyjazdu była s.Jadwiga Skudro.

      Na Diecezjalnym Dniu Wspólnoty w Lesku w dniach 12/13 października 1991 dotychczasowa para diecezjalna Irena i Zygmunt Decowie z Rzeszowa przekazali swoją posługę nowej parze - Danucie i Andrzejowi Bartosikom z Krosna.

      Na rekolekcje ORAR 1 stopnia zorganizowane w styczniu 82 w Krośnie u sióstr klawerianek prowadzone przez ks. St. Czenczka i siostrę Jadwigę przyjechało mimo trudności 20 osób z Ukrainy. Ustalono wtedy, że następne rekolekcje odbędą się już na Ukrainie. W dniach 23/24 maja 92. w Gwardiejsku k/Gródka Podolskiego ks.Stanisław Czenczek, s.Jadwiga i pięć par małżeńskich z diec. przemyskiej przeprowadzili rekolekcje ewangelizacyjne z elementami formacyjnymi Domowego Kościoła. Był to początek  zaangażowania się polskich rodzin DK, szczególnie diec. przemyskiej, oraz księży w pomoc Kościołowi diec.kamieniecko-podolskiej. W ciągu dziewięciu lat przeprowadzono tam ok. 50 różnego rodzaju sesji i rekolekcji. Od 1993 roku parą odpowiedzialną za kontakty DK z  kręgami na Ukrainie wybrana została para Irena i Zygmunt  Decowie z Rzeszowa. Pełnili oni tę posługę do końca 2000 r.

     25 marca 1992 r. Jan Paweł II bullą “Totus Tuus Poloniae” utworzył diecezję rzeszowską, a ordynariuszem mianowany został ks. bp. Kazimierz Górny. Rzeszowskie kręgi postanowiły do końca roku formacyjnego pracować w strukturach starej diecezji przemyskiej.

     12 września 92 r. na spotkaniu w Rzeszowie została powołana para diecezjalna nowej diecezji rzeszowskiej. Posługę tę przyjęli Beata i Jacek Gołubowiczowie. Moderatorem Ruchu Światło-Życie był ks. Bogdan Janik. W diecezji było 43 kręgi w pięciu rejonach:

-rejon Św. Judy Tadeusza - animatorzy Teresa i Bronisław Pałkowie

- kręgi:        Judy Tadeusza -4

Chrystusa Króla -3

ks. Saletyni -2

Boguchwała -4

- rejon Św. Rodziny - animatorzy Jadwiga i Tadeusz Furmanowi

- kręgi:        Św. Rodziny -5

 Podwyższenia Krzyża -3

 Wysoka Głogowska -2

- rejon NSJ - animatorzy Anna i Władysław Stańkowie

- kręgi:        NSJ -5

 Zaczernie -1

- rejon Św. Michała - animatorzy Zofia i Stanisław Czumowie

- kręgi:        Św. Michał -2

 Słocina -3

 Opatrzności Bożej -3

 Sędziszów -2

- rejon Bożego Ciała - animatorzy Zdzisława i Edward Odojowie

- kręgi:        Bożego Ciała -3

 Św. Józefa -1

     Na tym spotkaniu para Zofia i Stanisław Sendorkowie z Krakowa przekazali posługę pary filialnej Irenie i Zygmuntowi Decom z Rzeszowa

     17 stycznia 93 r. na uroczystym spotkaniu opłatkowym rzeszowskie kręgi DK świętowały dziesięciolecie powstania pierwszego kręgu w Rzeszowie.

     W dniach 30. 04. – 03. 05. 1993r. w Częstochowie odbyła się pierwsza sesja Nadzwyczajnej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Delegatami z diec. rzeszowskiej byli Jacek Gołubowicz i Zygmunt Dec.

     12. 06. 93. odbyła się pielgrzymka Ruchu Ś-Ż do Częstochowy w 20 rocznicę zawierzenia Ruchu Niepokalanej.