Relacja ze spotkania diakonii modlitwy 10`2017

14 października 2017

  W sobotę,14 października odbyło się pierwsze w tym roku pracy spotkanie Diakonii Modlitwy Domowego Kościoła naszej diecezji. Tegoroczne hasło: „Sługa Niepokalanej” nawiązuje do osoby Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela naszego ruchu, którego trzydziestą rocznicę śmierci w tym roku przeżywamy. Tematy tegorocznych spotkań będą koncentrowały się wokół postaci Chrystusa Sługi oraz Niepokalanej - Służebnicy Pańskiej.

 

  Spotkanie rozpoczęło się mszą św. w kaplicy Sióstr Karmelitanek, sprawowaną przez ks. Mieczysława Barcia, duchowego opiekuna naszej diakonii. W homilii ks. Mieczysław podkreślił znaczenie życia Słowem Bożym, nawiązując do tekstów czytań, szczególnie do fragmentu czytanej Ewangelii: „błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je”. Jezus zdaje się mówić: „Maryja jest Moją błogosławioną Matką nie tylko dlatego, że mnie urodziła, wychowała, wykarmiła, ale dlatego, ze słuchała Słowa Bożego i posłusznie je wypełniała”.


  Bóg jest z człowiekiem, gdy człowiek żyje w Bogu przez wierność Jego Słowu i sprawiedliwość czynu. Związek z Bogiem jest bronią, jakiej żaden mocarz nie może pokonać. Jedność z Bogiem daje pewność zwycięstwa. Kto oddziela sie od Boga lub jest Jego wrogiem, ten odrzuca broń i bezpieczeństwo, jakie On zapewnia. Kto odrzuca Słowo - ten odrzuca Boga. Automatycznie przyzywa szatana, przez co niszczy to, co posiadł dla zdobycia Królestwa Bożego. „Kto nie jest ze Mną, jest przeciw Mnie”. Kto nie uprawia tego, co posiał Bóg, ten zbiera to, co zasiał Nieprzyjaciel.

 

  Przyjęcie Słowa Bożego na wzór Maryi zawiera w sobie trzy elementy:

  1. przyjęcie Słowa - czyli słuchanie z uwagą, otwarcie się na jego znaczenie, na to, co Duch Święty daje do poznania i otwarcie się na tajemnicę Boga, który przychodzi przez Słowo.
  2. zgoda na Słowo - czyli posłuszeństwo wezwaniu, jakie zawiera;  wezwanie - angażuje, żąda wyboru (owoców), osądza i ujawnia nasze grzechy; niesie obietnicę.
  3. odbicie Słowa - zrozumienie, że Słowo jest nie tylko dla nas, że trzeba je dawać, przekazywać dalej.

 

  Zachęcając do słuchania Słowa Bożego ksiądz zacytował fragment wypowiedzi św. Jana Pawła II: „ szukajcie (...) okazji do słuchania i poznawania słowa Bożego, zwłaszcza poprzez czytanie Pisma Świętego (lectio divina): odkryjecie tajemnice Serca Bożego, które pomogą wam rozeznawać sytuacje i zmieniać rzeczywistość. Prowadzeni przez Pismo Święte, będziecie mogli rozpoznać obecność Pana w waszym życiu i nawet "pustynia" stanie się wówczas "ogrodem", w którym stworzenie może prowadzić zażyłą rozmowę ze swoim Stworzycielem: "Kiedy czytam Boskie Pismo, Bóg na nowo przechadza się po ziemskim Raju" (św. Ambroży, Epistola 49, 3).

 

  Po mszy udaliśmy się na dalszą część spotkania do salki przy kościele Ojców Pijarów.

 

  Po wzmocnieniu ciała drożdżówką i herbatką lub kawą wysłuchaliśmy wprowadzenia do tematu przedstawionego przez małżeństwo odpowiedzialne za Diakonię Modlitwy - Krystynę i Marka Rzucidło, a po wspólnie odmówionej Koronce do Miłosierdzia Bożego - konferencji ks. Mieczysława.

 

  Wprowadzenie dotyczyło tematyki nowego roku pracy oraz przybliżało pierwszy z czterech tematów tegorocznych spotkań, który brzmi: „Słudzy wybrani i posłani na wzór Chrystusa Sługi”. W oparciu o teksty biblijne oraz fragmenty wypowiedzi ks. Franciszka Blachnickiego, ukazana została postać Chrystusa Sługi, który „nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 20, 28). Z tego wynika również nasza postawa, jako uczniów Chrystusa, czyli konieczność nieustannego konfrontowania swojego życia z życiem Jezusa, konieczność ciągłego nawracania, metanoi, przemiany z człowieka cielesnego w duchowego, według zachęty:  To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi”.

 

  To jest program na całe życie. Jedyna droga, która prowadzi do znalezienia siebie w pełni, - życie według miłości, a miłość to służba. Człowiek w pełni staje się obrazem Bożym, kiedy w pełni oddaje siebie, czyli czyni bezinteresowny dar z siebie, kiedy posiada siebie w dawaniu siebie, tak jak Chrystus (KDK 24).

 

  Ks. Mieczysław w swojej konferencji rozwinął zasygnalizowany wcześniej temat. Na początku ukazał realia dzisiejszego świata i Kościoła. Pierwsza misja służenia zlecona przez Chrystusa Apostołom - „Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela”. Chodzi o dotarcie z Ewangelią do ludzi, którzy od niej odeszli. Mają metrykę chrzcielną, są chrześcijanami, ale brakuje im wiary, osobowej relacji z Chrystusem, są w Kościele z okazji świąt i to jedynie wynika z tradycji. Polskie realia: praktykuje ok.40% ochrzczonych, czyli 6 na 10 gubi się gdzieś, ginie! Nie możemy być obojętni na 60% odchodzących. Nie wolno ich zostawiać! Nasza służba wobec nich powinna polegać na uruchomieniu wszelkich działań, by przyprowadzić ich ponownie do pełni jedności z Chrystusem. Siłą do tej służby jest orędzie (Słowo Boże). Mamy głosić nie siebie, nie swoje słowo, ale Jezusa Chrystusa.

 

  Ks. Franciszek Blachnicki, to przykład człowieka, który swoją służbę drugiemu realizował w różnych kierunkach. Nawraca się w więzieniu, czekając na śmierć i odtąd szuka sposobów służenia Bogu poprzez służbę człowiekowi polegającą na stworzeniu warunków doświadczenia wiary. Dostrzegł, że trzeba przejść od wiary odziedziczonej do wiary (służby) wybranej, opartej na własnej decyzji; do życia wiarą, jako największej łaski służenia Bogu i ludziom. Ta wiara i wynikająca z niej służba łączyła się z odwagą jej wyznawania, by zapalać, budzić innych do życia w pełni, w Bogu.

 

  Dalszą część rozważań ks. Mieczysław oparł na słowach ks. Blachnickiego, na jego przemyśleniach dotyczących walki starego człowieka z nowym. Walka duchowa ma jeden cel: budować spójność pragnień, wyrażającą się w jednoznaczności intencji. W tym celu trzeba „zdemaskować przeciwnika” - czyli rozpoznać swoje słabe strony, odruchowe reakcje, tendencje i podjąć wysiłek cierpliwego ich pokonywania. Ks. Blachnicki wyróżnia siedem takich ukrytych dążeń, które ostatecznie opisują korzeń wszelkiego zła - pychę. Pierwsze niebezpieczne pragnienie - to dążenie do tego, by zdobyć uznanie; drugie -  by mieć wielbicieli, adoratorów; trzecie - silne poczucie własnej wartości, wpływu, zasięgu działalności; czwarte - szukanie własnej racji i przekonanie o swojej nieomylności; piąta tendencja polega na poddaniu się marzeniom; szósta skłonność, nazywana przez ks. Franciszka „złodziejską” - to tendencja do przywłaszczania i przypisywania sobie tego, co się otrzymało. Rodzi ona niewdzięczność wobec Boga i ludzi. Siódma - to przypisywanie sobie różnych godności, zdolności i misji do spełnienia, czyli „samo-powołanie” (uzurpacja) jako przeciwieństwo powołania przez Chrystusa. Wszystko to prowadzi człowieka w ślepy zaułek. Stąd konieczność codziennego zmagania się z tymi przejawami pychy i modlitwy o rozpoznanie ich w sobie. To konieczne, by stawać się człowiekiem prawdziwie wolnym od złudzeń o swojej wielkości, ufającym bezgranicznie Bogu - czyli nowym człowiekiem, sługą na wzór Chrystusa Sługi.

 

  Spotkanie zakończył wspólnie odmówiony różaniec przed Najświętszym Sakramentem w kościele Ojców Pijarów, w czasie którego powierzaliśmy Panu Jezusowi przez orędownictwo Maryi prośby przedstawiane przez osoby z poszczególnych rejonów DK naszej diecezji.

 

  Serdecznie zapraszamy na kolejne, adwentowe spotkanie, które odbędzie się w sobotę 9 grudnia 2017r. Jak zwykle rozpocznie je msza św. o godz. 7.30 u Sióstr Karmelitanek w Rzeszowie. Nasze spotkania przygotowuje i prowadzi Diakonia Modlitwy, ale są one otwarte dla wszystkich, którzy doceniają wartość i potrzebę modlitwy i pragną się modlić i pogłębiać swoją formację duchową. Intencji na pewno nie brakuje, a prośba o modlitwę nie zastępuje modlitwy własnej. Zapraszamy i oczekujemy!

 

 

Szczęść Boże!

 

Krystyna i Marek Rzucidłowie